Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/komunikaty/1640,Informacja-Prezydenta-Miasta-Poznania-z-dnia-28-stycznia-2021-r-w-sprawie-modern.html
2023-02-08, 23:42

Informacja Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania dla obrębów ewidencyjnych Strzeszyn, Piątkowo

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.) informuję, że z dniem 7 stycznia 2021 r. projekt operatu opisowo – kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali położonych na obszarze miasta Poznania w obrębach ewidencyjnych Strzeszyn, Piątkowo stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

W lokalu Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu, od 23 listopada do 11 grudnia 2020 r., wyłożony był do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania dla obrębów Strzeszyn, Piątkowo.
Zgodnie z art. 24a ust. 9 wyżej powołanej ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych.
Zarzuty zgłoszone po tym terminie będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Zarzuty należy zgłaszać na adres: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań.

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania (-) Bartosz Guss

Metadane

Data wytworzenia : 02.02.2021
Data publikacji : 26.02.2021 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta Poznania
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak

Opcje strony