Zadania i kompetencje

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ jest gminną jednostką budżetową, utworzoną na mocy uchwały nr XXXII/177/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ze zm.).

Zadania Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

1. Przedmiotem działalności Zarządu jest:

1) realizacja zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w mieście Poznaniu;

2) prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania oraz obsługa sieci usług dotyczących zbiorów Infrastruktury Informacji Przestrzennej prowadzonych przez Prezydenta Miasta Poznania;

3) prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów będących drogami publicznymi, dróg wewnętrznych, nazw miejscowości i ich części oraz nazw obiektów fizjograficznych, a także ustalanie numerów porządkowych budynków i innych obiektów oraz prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;

4) realizacja spraw z zakresu administracji publicznej związanych z nieruchomościami, w szczególności: wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej, ochrona gruntów rolnych, rekultywacja, scalanie i wymiana gruntów, wywłaszczanie i ograniczanie praw rzeczowych do nieruchomości, zwroty nieruchomości, ustalanie odszkodowań, opłaty adiacenckie oraz inne związane ze wzrostem wartości nieruchomości, podziały, rozgraniczanie, scalenia i podziały nieruchomości, ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych Miasta Poznania i innych należności pieniężnych w zakresie działalności Zarządu.

2. Szczegółowy zakres zadań określa statut Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

3. Zakres i kompetencje udzielania ulg, o których mowa w ust. 1 pkt. 4, określają odrębne uchwały Rady Miasta Poznania.

 

Metadane

Data wytworzenia : 23.03.2015
Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 23.11.2023 08:32
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Bielanowska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruk-Fafuła

Opcje strony

do góry