Zadania i kompetencje

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ jest gminną jednostką budżetową, utworzoną na mocy uchwały nr XXXII/177/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ze zm.).

Zadania Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

 1. realizowanie zadań służby geodezyjnej i kartograficznej Miasta;
 2. prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania oraz obsługa sieci usług dotyczących zbiorów Infrastruktury Informacji Przestrzennej prowadzonych przez Prezydenta Miasta Poznania;
 3. wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej, prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych oraz rekultywacją gruntów;
 4. dokonywanie scaleń i wymiany gruntów;
 5. uwłaszczanie posiadaczy nieruchomości rolnych oraz regulacji prawnych gruntów rolnych i leśnych;
 6. wywłaszczanie i ograniczanie praw rzeczowych do nieruchomości;
 7. zwroty nieruchomości;
 8. ustalanie odszkodowań za pozbawianie lub ograniczanie praw do nieruchomości na podstawie przepisów o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości;
 9. ustalanie opłat adiacenckich;
 10. ustalanie opłat w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 11. prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg wewnętrznych, nazw miejscowości i ich części, nazw obiektów fizjograficznych;
 12. ustalanie numerów porządkowych budynków oraz prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;  
 13. dokonywanie podziałów i rozgraniczania nieruchomości;
 14. koordynacja spraw scaleń i podziałów nieruchomości;
 15. stwierdzanie, w drodze indywidualnego aktu administracyjnego, nabycia przez Skarb Państwa własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych na rzecz podmiotów wykreślonych z rejestru sądowego;
 16. prowadzenie spraw udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym o wartości przekraczającej 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1 oraz należności pieniężnych z tytułu opłat adiacenckich ustalanych w przypadku wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

 

Metadane

Data wytworzenia : 23.03.2015
Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 23.03.2023 07:44
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Bielanowska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruk-Fafuła

Opcje strony

do góry