Skargi i wnioski

Ogólne informacje

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Przedmiotem skargi może być w szczególności: zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Natomiast przedmiotem wniosku mogą być w szczególności: sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Jak złożyć skargę lub wniosek

Skargę lub wniosek można złożyć:

w formie pisemnej:

 • pocztą na adres:
  Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ,
  ul. Gronowa 20
  61-655 Poznań
 • osobiście w siedzibie Zarządu, w Sali Obsługi Klienta,
 • pocztą elektroniczną na adres: geopoz@geopoz.poznan.pl,
 • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu na adres skrzynki podawczej: /geopoz/skrytka,

ustnie:

 • do protokołu w siedzibie Zarządu.

Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (tj. nazwę miejscowości, ulicy, numer domu i lokalu oraz kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek.

Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska lub nazwy wnoszącego oraz jego adresu nie będą rozpatrywane.

Termin załatwienia

Organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego (wnioskodawcę).

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

Jeśli skarga nie zostanie załatwiona w terminie, organ właściwy do jej załatwienia jest zobowiązany zawiadomić o tym skarżącego, podać przyczynę zwłoki, wskazać nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczyć o prawie do wniesienia ponaglenia.

Natomiast jeśli wniosek nie zostanie załatwiony w terminie, właściwy organ jest zobowiązany w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Organizacja przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków

Skargi i wnioski są przyjmowane oraz rozpatrywane przez Dyrektora oraz jego zastępców. Zastępcy Dyrektora rozpatrują skargi i wnioski zgodnie z zakresem powierzonych im zadań oraz ponoszą odpowiedzialność za wyczerpujące i terminowe ich załatwienie.

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Dyrektora i jego zastępców odbywa się w każdy poniedziałek, w godzinach od 9.00 do 16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty z właściwym sekretariatem pod nr tel.: 61 8 271-502, 61 8 271-721, 61 8 271-600, 61 8 271-585.

Specjalista ds. Kontroli i Skarg przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki, środy i czwartki w godzinach pracy Zarządu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty pod nr tel.: 61 8 271-790.

Podstawa prawna:

 • Dział VIII ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002, nr 5, poz. 46).

Metadane

Data wytworzenia : 18.11.2022
Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 02.12.2022 16:15
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Brzozowska Beata
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruk-Fafuła
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Sobol-Gotowska

Opcje strony

do góry