Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne

Kontrole od 2015 r.:

Lp. Jednostka kontrolująca / symbol kontroli Okres wykonywania czynności kontrolnych Przedmiot kontroli Uwagi
1  Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GK-IV.431.5.2015.9 od dnia 18.02.2015 r. do 06.03.2015 r. Kontrola doraźna w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przy obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych przez Prezydenta Miasta Poznania ____ 
2  Prezydent Miasta Poznania ZKB-III.1711.4.2015 21.10.2015 r. Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych. ____
3 Prezydent Miasta Poznania – Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli UMP AWK-II.1711.1.1.2016 6 dni roboczych od dnia 12.01.2016 r.  Kontrola prawidłowości gromadzenia, rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem na podstawie doboru próby dowodów z 2015 r. ____
4 Wojewoda Wielkopolski SN-V.431.1.2016.11 od dnia 01.02.2016 r. do 01.04.2016 r. Kontrola zadań zleconych starosty w sprawach z zakresu administracji rządowej – gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich innych zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami. ____
5 Zakład Ubezpieczeń społecznych 292016040001 od dnia 18.05.2016 r. do 19.05.2016 r., 23.05.2016 r.,25.05.2016 r., 31.05.2016 r. Kontrola w zakresie:
1) prawidłowości i rzetelności obliczania składek na US oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do US i ubez. zdrowotnego;
2) ustalanie uprawnień do świadczeń z US i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
3) prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świad. emeryt. I rentowe;
4) wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów US.
____
6 Wojewoda Wielkopolski GK-IV.431.15.2016.8 od dnia 06.09.2016 r. do 23.09.2016 r. Kontrola w przedmiocie realizacji przez Prezydenta Miasta Poznania zadań określonych w art. 7d pkt 1 lit. b, pkt 3 i6 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych, zakładanie osnów szczegółowych, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. ____
7 Wojewoda Wielkopolski GK-IV.431.29.2017.8 od dnia 22.11.2017 r. do 01.12.2017 r. Kontrola w trybie uproszczonym w przedmiocie prawidłowości prowadzenia baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 tej ustawy. ____
8 Archiwum Państwowe w Poznaniu od dnia 23.11.2017 r. do dnia 24.11.2017 r. Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. ____
9 Wojewoda Wielkopolski SN.V.431.5.2018.12 od dnia 18.06.2018 r. do dnia 17.08.2018 r. Realizacja zaleceń pokontrolnych w obszarze gospodarowania przez Prezydenta Miasta Poznania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywania innych zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami. ____
10 Marszałek Województwa Wielkopolskiego DWP.433.473.2016.VII 04.06.2019 r. Kontrola realizacji projektu „Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. ____
11 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GK-IV.431.1.2021.13 15.02. - 31.05.2021 r. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – prawidłowość stosowania procedur przeprowadzania modernizacji oraz Procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz automatyzacji jego funkcjonowania. ____
12 Prezydent Miasta Poznania –Biuro Kontroli UMP Ko-IV.065.1.2021 15.02.2021 – 03.2021 r. Czynności analityczno-sprawdzające w zakresie „Realizacji postanowień pisma okólnego nr 9/2018 Prezydenta Miasta Poznania z 11 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obsługi prawnej spraw prowadzonych przez wydziały Urzędu Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne. ____
13 Archiwum Państwowe w Poznaniu BII.421.23.2022 08.07.2022 r. Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego oraz dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. ____
14 Marszałek Województwa Wielkopolskiego 29.08.2022 r. Kontrola realizacji projektu „Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. ____
15 Prezydent Miasta Poznania ZKB-III.1711.7.2022 27.10.2022 r. Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych. ____
16 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu P/23/050 09.03.2023 r. – 15.06.2023 r. „Realizacja przez starostów zadań związanych z nieodpłatnym nabywaniem przez Skarb Państwa mienia należącego do podmiotów nieprzerejestrowanych”. ____
17 Marszałek Województwa Wielkopolskiego DWP.433.70.2020.VII 27.11.2023 r. Kontrola realizacji projektu „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (Me SIP) dla Metropolii Poznań” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. ____
18 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2920231100381 05.12.2023 r;

07.12.2023 r;

11.12.2023 r. -15.12.2023 r.;

18.12.2023r. -21.12.2023 r.  

Zakres przedmiotowy kontroli:
1) Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2) Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3) Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4) Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
5) Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS-u we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
6) Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS-u we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
____

Archiwum do 2014

Metadane

Data wytworzenia : 07.01.2019
Data publikacji : 05.10.2020 13:00
Data modyfikacji : 12.02.2024 10:51
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Ratajczak-Matysik
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruk-Fafuła

Opcje strony

do góry