Inne sposoby doręczania dokumentów elektronicznych

Poczta elektroniczna:

Pismo w formie dokumentu elektronicznego może być skierowane na adres poczty elektronicznej ZGiKM GEOPOZ. Pisma takie traktuje się jako przesyłki w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania. W przypadku, gdy:

 • w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,
 • w centralnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwienia danej sprawy (inny niż ogólny),
 • przesyłki złożone na adres poczty elektronicznej uważa się za wniesione nieskutecznie.

Uwaga! Skargi i wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być wnoszone za pomocą poczty elektronicznej.
Warunki organizacyjno - techniczne doręczania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej:

 • adres poczty elektronicznej: geopoz@geopoz.poznan.pl,
 • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą poczty elektronicznej wynosi 10 MB.

Informatyczne nośniki danych:

Dokument elektroniczny może zostać doręczony na informatycznych nośnikach danych i jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem. Doręczanie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone:

 • poświadczeniem przedłożenia - poświadczenie przedłożenia jest przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez doręczającego lub zapisywane na dodatkowym informatycznym nośniku danych dostarczonym przez doręczającego,
 • dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez adresata.

Warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych na informatycznych nośnikach danych:

 • dokument elektroniczny może zostać doręczony na następujących informatycznych nośnikach danych: płyta CD, płyta DVD,
 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru może zostać zapisane na następujących nośnikach: pendrive (pamięć USB), płyta CD, płyta DVD, dysk zewnętrzny.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017  poz. 570),
 • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579),
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 971 ze zmianami).

Metadane

Data wytworzenia : 23.05.2017
Data publikacji : 05.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Lamprycht
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak

Opcje strony

do góry