Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ jako jednostka budżetowa Miasta Poznania, wykonująca zadania z zakresu służby geodezyjnej i kartograficznej miasta, prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej oraz orzecznictwa administracyjnego związanego z gospodarką nieruchomościami realizuje ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243) w następujący sposób:
  1. Osoba uprawniona, czyli doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się, funkcjonującej w ZGiKM GEOPOZ, tj.:
  • poczty elektronicznej geopoz@geopoz.poznan.pl;
  • faksu (61 8230 201); - smsa (+48 532 926 134);
  • pomocy pracowników ZGiKM GEOPOZ posługujących się językiem migowym (SJM – Systemem Językowo-Migowym i Polskim Językiem Migowym).
  1. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z ZGiKM GEOPOZ. Osoba przybrana musi mieć ukończone 16 lat. Prawo to może zostać ograniczone wyłącznie ze względu na przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
  2. ZGiKM GEOPOZ zapewnia możliwość skorzystania ze świadczenia usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia w dowolnej, wybranej przez siebie formie komunikowania się, funkcjonującej w ZGiKM GEOPOZ, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, za wyjątkiem sytuacji nagłych. Usługa dotyczy wszystkich spraw, którymi zajmuje się Zarząd. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia ZGiKM GEOPOZ zawiadamia osobę uprawnioną o tym fakcie wraz z uzasadnieniem, wyznacza możliwy inny termin realizacji świadczenia lub inną formę realizacji uprawnień.
  3. Bezpłatne korzystanie z usług tłumacza dedykowane jest wyłącznie osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
  4. Jednocześnie informujemy, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) rozpoczynające postępowania administracyjne lub wnoszone do akt już toczących się postępowań powinny zachowywać przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności z art. 63.
ZGiKM GEOPOZ dołoży wszelkich starań, aby wizyta w naszej jednostce osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się przebiegła w życzliwej atmosferze i wiązała się ze profesjonalnym załatwieniem sprawy.

Metadane

Data wytworzenia : 24.02.2020
Data publikacji : 06.10.2020 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Lamprycht
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak

Opcje strony

do góry